STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Statut Towarzystwa

Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu Uczelni oraz niniejszego Statutu.
 2. Towarzystwo działa w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwanego dalej Uczelnią, i podlega rejestracji w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich prowadzonego przez Rektora Uczelni.
 3. Siedzibą Towarzystwa jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie (20-093), ul. Witolda Chodźki nr 9, pokój nr 4.
 4. Towarzystwo jest dobrowolną, Uczelnianą organizacją studencką o charakterze naukowym, zrzeszającą studentów Uczelni oraz stażystów, będących absolwentami Uczelni.
 5. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i nie prowadzi działalności gospodarczej.
 6. Towarzystwo może współpracować z Uczelnianymi, krajowymi jak i międzynarodowymi organizacjami studenckimi o charakterze naukowo-badawczym.

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

§ 2

     Celem Towarzystwa jest:

 1. zapewnienie optymalnych warunków działania członkom Towarzystwa;
 2. pomoc w realizowaniu prac badawczych prowadzonych w jednostkach Uczelni;
 3. umożliwianie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych badań przez studentów i młodych absolwentów Uczelni;
 4. koordynacja pracy Studenckich Kół Naukowych, zwanych dalej SKN, gromadzenie
  i przechowywanie danych na temat ich działalności;
 5. promocja pracy naukowej wśród społeczności Uczelni.

§ 3

     Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. bieżące informowanie członków Towarzystwa o działalności SKN, organizowanych konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych;
 2. propagowanie studenckich osiągnięć naukowych;
 3. ułatwianie przepływu informacji i wymiany doświadczeń w zakresie wiedzy medycznej;
 4. organizowanie wydarzeń w szczególności konferencji, warsztatów, wykładów, debat, szkoleń oraz rozpowszechnianie ich wyników;
 5. współpracę z innymi organizacjami studenckimi;
 6. udzielanie rekomendacji w konkursach na praktyki zagraniczne czy stypendia naukowe, granty na projekty badawcze i w innych akcjach dotyczące studentów i absolwentów;
 7. reprezentowanie Towarzystwa przed władzami Uczelni, organizacjami naukowymi, innym organizacjami studenckimi oraz w środkach masowego przekazu;
 8. wsparcie członków Towarzystwa w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Rozdział III.

Prawa i obowiązki członków

§ 4

 1. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy student Uczelni oraz stażysta, będący absolwentem Uczelni, działający w przynajmniej w jednym SKN, który złoży pisemną deklarację zgodnie z formularzem dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa.
 2. Członkowie Towarzystwa przyjmowani są przez Zarząd w drodze uchwały w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia Towarzystwu deklaracji.

§ 5

     Członkowie Towarzystwa mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa;
 2. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa;
 4. udziału w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo w szczególności
  w zebraniach, konferencjach, warsztatach, wykładach, debatach;
 5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 6

     Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

 1. uczestnictwa w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów;
 2. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach;
 3. przestrzegania Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia;
 4. aktywnego udziału w pracach SKN zgodnie z jego regulaminem;
 5. dbania o dobre imię Towarzystwa.

§ 7

 1. Ustanie członkostwa w Towarzystwie następuje wskutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  2. śmierci członka, będącego osobą fizyczna;
  3. ukończenia studiów lub utraty statusu studenta;
  4. wykluczenia;
  5. ukończenia stażu podyplomowego lub utraty takiego statusu.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi uchwałami władz Towarzystwa, narażania dobrego imienia Towarzystwa lub uporczywego niewywiązywania się z przyjętych wobec Towarzystwa zobowiązań tj. każdego naruszenia zobowiązań pomimo dwukrotnego wezwania do wykonania zobowiązania przez Zarząd Towarzystwa i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym celu terminu.
 3. Zarząd uchwałą stwierdza ustanie członkostwa w Towarzystwie. Od uchwały Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV.

Organy Towarzystwa

§ 8

     Organami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Komisja Rewizyjna;
 3. Zarząd.

§ 9

 1. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie spośród członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może także zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na dwuletnią wspólną kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeni w nowej kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania członkostwa w Towarzystwie;
  2. złożenia pisemnej rezygnacji;
  3. odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów
   w obecności co najmniej połowy członków.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 10

 1. Uchwały wszystkich organów Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Uchwałę w sprawie uchwalenia i zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 11

 1. Kadencja wszystkich wybieranych organów Towarzystwa trwa 2 lata.
 2. Nie ma ograniczeń czasowych co do ilości kadencji pełnionej funkcji w organach Towarzystwa w ramach działalności Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie

§ 12

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków Towarzystwa.
 3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku akademickim, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zgromadzenie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
 5. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. Walne Zgromadzenie otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego wskazana.
 9. Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia można również uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 13

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa;
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 3. wybór i odwoływanie Przewodniczącego i członków Zarządu;
 4. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Towarzystwa;
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 8. uchwalanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa;
 10. podejmowanie uchwał o nadaniu lub odebraniu tytułu Członka Honorowego Towarzystwa, Dyplomu uznania lub Złotej Odznaki Towarzystwa na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków;
 1. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 14

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania nadzoru nad działalnością Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Komisja Rewizyjna wybiera na pierwszym jej posiedzeniu Przewodniczącego spośród jej członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w razie potrzeby podjęcia stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej mogą zostać określone w regulaminie Komisji Rewizyjnej.
 5. Komisja Rewizyjna może podejmować decyzje w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej można również uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 15

     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. nadzór nad całokształtem działalności Towarzystwa;
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu;
 4. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielanie absolutorium Zarządowi;
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

§ 16

 1. Zarząd jest władzą wykonawczą Towarzystwa.
 2. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. W skład Zarządu wchodzi:

1. Przewodniczący;

2. Wiceprzewodniczący ds. Nauki;

3. Wiceprzewodniczący ds. Organizacji;

4. Sekretarz;

5. Skarbnik;

6. pozostali Członkowie Zarządu w liczbie [18].

     4. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący
         ds. Nauki lub inny upoważniony przez niego członek Zarządu.

     5. Zarząd może podejmować decyzje w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
         porozumiewania się na odległość. W posiedzeniach Zarządu można również uczestniczyć przy
         wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

     6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest samodzielnie działanie Przewodniczącego
         albo współdziałanie Wiceprzewodniczącego ds. Nauki i Wiceprzewodniczącego ds. Towarzystwa.

 

§ 17

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  2. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa;
  3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
  4. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia;
  5. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków lub stwierdzenia ustania członkostwa;
  6. prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa;
  7. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu;
  8. zwoływanie i organizowanie Walnego Zgromadzenia;
  9. przedkładanie Rektorowi Uczelni Statutu i jego zmian do zatwierdzenia;
  10. uchwalenie regulaminu działalności SKN;
  11. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa.
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu.
 2. Zarząd zbiera się w oznaczonych przez siebie terminach w razie potrzeby podjęcia stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Szczegółowe zasady działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu.

Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa

§ 18

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  1. środki przyznawane przez władze Uczelni;
  2. pieniądze przekazywane Towarzystwu przez inne podmioty;
  3. darowizny;
  4. dotacje fundacji i innych organizacji;
  5. składki członkowskie.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Uczelni, przypisanym Towarzystwu.
 3. Decyzje w sprawie zarządzania środkami finansowymi Towarzystwa podejmuje Zarząd.
 4. W przypadku rozwiązania Towarzystwa cały jej majątek przechodzi na własność Uczelni.

 

Rozdział VI.

Nazwa i logo Towarzystwa

§ 19

     Posługiwanie się nazwą oraz logo Towarzystwa, poza działalnością statutową Towarzystwa, jest możliwe
     wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Przewodniczącego Zarządu pod rygorem nieważności.

Rozdział VII.

Rozwiązanie Towarzystwa

§ 20

     Rozwiązanie Towarzystwa następuje w drodze:

 1. uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa wskutek zaniku działalności, jeżeli w ciągu dwóch lat nie odbyło się Walne Zgromadzenie;
 2. uchwały Senatu Uczelni, jeżeli działalność Towarzystwa rażąco lub uporczywie narusza Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Statut Uczelni lub Statut.

Rozdział VIII

Wyróżnienia i odznaczenia

§ 21

     Towarzystwo może wyróżniać i odznaczać Członków, którzy wnieśli wybitny wkład w działalność i rozwój
     Towarzystwa w następujących formach:

1) Dyplom uznania;

2) Złota Odznaka Towarzystwa;

3) Tytuł Członka Honorowego.

Rozdział IX.

Patronat Naukowy

§ 22

 1. Patronat naukowy nad działalnością Towarzystwa sprawują:
  1. Rektor Uczelni;
  2. Opiekun Towarzystwa.
 2. Zasady wyboru i odwołania Opiekuna Towarzystwa określa Rektor Uczelni.
 3. Do kompetencji Opiekuna Towarzystwa należy bezpośredni nadzór nad merytoryczno-finansową działalnością Towarzystwa w szczególności:
  1. wspieranie i koordynacja działalność Towarzystwa;
  2. kontrola zgodności działań Towarzystwa z celami i zadaniami określonymi
   w Statucie.

Rozdział X.

Studenckie Koła Naukowe

§ 23

 1. Towarzystwo zajmuje się koordynacją pracy, gromadzeniem i przechowywaniem danych na temat działalności SKN.
 2. W ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni może działać tylko jedno SKN.
 3. Kierownik poszczególnej jednostki organizacyjnej Uczelni osobiście obejmuje funkcję Opiekuna danego SKN albo wyznacza go spośród podległych mu pracowników.
 4. Ilość członków należących do SKN jest nieograniczona.
 5. Dany student może być członkiem dowolnej ilości SKN.
 6. Członkiem SKN może być każdy student zainteresowany pracami SKN, który zgłosi się do Przewodniczącego danego SKN. Kryteria przyjęcia są zawarte w regulaminie SKN.
 7. SKN wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który po złożeniu deklaracji może zostać członkiem Towarzystwa. Przewodniczący reprezentuje SKN wobec Uczelni.
 8. Członkowie SKN wraz z Opiekunem SKN ustalają plan pracy na dany rok akademicki,
  ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia prac badawczych.
 9. W ramach działalności SKN może być prowadzonych jednocześnie kilka projektów badawczych, które koordynowane będą przez Opiekuna SKN lub inne osoby wyznaczone przez Opiekuna SKN spośród jego współpracowników z poszczególnej jednostki organizacyjnej Uczelni.

Rozdział XI.

Postanowienia końcowe

§ 24

 1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przepisy obowiązujące na terenie Uczelni.
 2. Uchwały organów Towarzystwa mogą być uchylone przez Rektora Uczelni w przypadku, gdy są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni lub gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.
 3. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Rektora Uczelni oraz po przyjęciu go przez Walne Zgromadzenie.

Kalendarz

Maj 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31